Warunki Korzystania

Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 11, 2017
PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU 'FLATERENTKEEPER'
 1. WPROWADZENIE
  Program można zainstalować i używać dopiero po przeczytaniu i zaakceptowaniu wszystkich warunków Umowy Licencyjnej.
  Przez zainstalowanie i użytkowanie niniejszego programu Użytkownik zgadza się przestrzegać warunków poniższej Umowy Licencyjnej. Akceptacja warunków poniższej Umowy Licencyjnej, zawartej na mocy prawa pomiędzy Użytkownikiem a autorem programu tj. Iloną Dominiką Kosińską, zobowiązuje do ich przestrzegania.
  W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, ZABRANIA SIE UŻYTKOWANIA TEGO PROGRAMU I NALEŻY GO NIEZWŁOCZNIE USUNĄĆ Z KOMPUTERA.
 2. UDZIELENIE LICENCJI
  Ilona Dominika Kosińska będąca licencjodawcą, przyznaje Użytkownikowi niewyłączne prawo zainstalowania załączonego programu oraz na jego użytkowanie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej.
  Zabrania się wynajmowania, wydzierżawiania, udzielania dalszych licencji, modyfikowania, zmieniania, przeprowadzania inżynierii wstecznej, dezasemblacji, dekompilacji, tworzenia kopii zapasowych oraz tworzenia prac pochodnych niniejszego Programu, a także usuwania informacji o prawach autorskich lub prawach własnosci zawartych w niniejszym Programie.
  Użytkownik potwierdza, że licencja na poniższy program została Użytkownikowi udzielona, a nie sprzedana.
  Prawo do korzystania z niniejszego Programu można uzyskać tylko w sytuacji, gdy niniejsze oprogramowanie zostanie pozyskane zgodnie z prawem od autora tj. Ilony Dominiki Kosińskiej poprzez pobranie z witryny internetowej o nazwie www.taketechease.com.
  Użytkownik zgadza się, że po użyciu lub zainstalowaniu produktu o nazwie FLATRENTKEEPER program ten ani dołączona do niego Dokumentacja a tymbardziej Licencja produktu nie mogą zostać sprzedane lub odstąpione innej osobie ani podmiotowi. W przeciwnym razie nastąpi automatyczne odebranie licencji na użytkowanie programu FLATRENTKEEPER.
  Użytkownik ponosi ryzyko związane z zakupem lub nieodpłatnym pozyskaniem PROGRAMU z jakiegokolwiek nieautoryzowanego źródla w tym sieci i punktów sprzedaży, oraz ryzyko związane z zakupem lub nieodpłatnym pozyskaniem używanego PROGRAMU.
 3. WŁASNOŚĆ PROGRAMU
  Ilona Dominika Kosińska zachowuje prawa autorskie, tytuł i prawo własności do PROGRAMU oraz materiałów pisemnych ('Dokumentacji'), niezależnie od formy oryginału i kopii nośnika, na którym oryginał lub kopie zostały zapisane.
 4. AKTUALIZACJE
  Jeśli niniejszy PROGRAM stanowi aktualizacje wcześniejsze wersji programu FLATRENTKEEPER jest on dostarczony do Użytkownika na zasadach pierwotnej licencji.
 5. UŻYTKOWANIE NA LICENCJI PRZYZNANEJ PRZEZ STRONY TRZECIE
  Poniższy produkt zawiera oprogramowanie:
  1. bluecove-2.1.0: Apache License, Version 2.0, http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  2. bluecove-gpl-2.1.0: GNU General Public License version 3, http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
  oraz czcionki:
  1. FreeSans: GNU General Public License version 3, http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
  2. FreeSerif: GNU General Public License version 3, http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 6. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA
  Użytkownik wyraża zgodę na użytkowanie PROGRAMU wylącznie do celów prywatnych i niekomercyjnych.
  NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE WRAZ Z DOŁĄCZONĄ DO NIEGO DOKUMENTACJĄ, JEST DOSTARCZONE W POSTACI 'TAKIEJ JAK JEST' BEZ JAKICHKOLWIEK RĘKOJMI, ŻE NINIEJSZY PROGRAM BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ NIEPRZERWANIE I BEZBŁĘDNIE ORAZ GWARANCJI DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA LUB WYNIKÓW UŻYTKOWANIA PROGRAMU LUB DOKUMENTACJI, W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, AKTUALNOŚCI LUB PODOBNYM ZAKRESIE.
  UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ, CAŁKOWITĄ I WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z UŻYTKOWANIEM PROGRAMU, CO OZNACZA, ŻE ILONA DOMINIKA KOSIŃSKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE ORAZ PRZYPADKOWE STRATY (W TYM SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATY DANYCH, UTRATY DANYCH BIZNESOWYCH ORAZ STRAT FINANSOWYCH), POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA LUB NIEZDOLNOSCI UŻYTKOWANIA TEGO PRODUKTU.
  Wszelkie roszczenia, czynności, szkody i koszty powstałe w wyniku użytkowania programu o nazwie FLATRENTKEEPER przez Użytkownika w celu niezgodnym z prawem lub naruszającym niniejszą Umowę Licencyjna nie obciążają producenta programu.
  W momencie zakończenia niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownik ma obowiązek zniszczenia PROGRAMU wraz z 'Dokumentacją', co oznacza usunięcie PROGRAMU z dysku twardego lub innego urządzenia pamięci masowej. Niniejsza umowa została zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Iloną Dominiką Kosińską na mocy prawa Rzeczpospolitej Polskiej i jemu podlega.
  Copyright [2016-2020] [Ilona Dominika Kosińska]
Ostatnia aktualizacja: Styczeń 7, 2020
© 2013-2020 taketechease.com Polityka Prywatności